Regulamin serwisu. Zyskaj czas i pieniądze. Bezpłatne porównanie ofert przechowywania.

Regulamin serwisu Przechowaj.pl

 A. Postanowienia ogólne

       1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Serwisu Przechowaj.pl, którego właścicielem jest WebSiteDev Marcin Folkert, z siedzibą w Tychach przy ul. Rybnej 57A, kod pocztowy 43-100, wpisany do rejestru przedsiębiorców NIP 6462859174

2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Administratora Serwisu,
    jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Przechowaj.pl.

4. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

B. Definicje użyte w Regulaminie

1. Administrator, Właściciel serwisu - WebSiteDev Marcin Folkert, z siedzibą w Tychach przy ul. Rybnej 57A, kod pocztowy 43-100, wpisany do rejestru przedsiębiorców NIP 6462859174

2. Serwis, Serwis Przechowaj.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Przechowaj.pl, umożliwiający zamieszczanie
    i przeglądanie ogłoszeń dotyczących usług przechowywania,

3. Użytkownik – pełnoletnia osoba lub firma korzystająca z usług dostępnych w serwisie Przechowaj.pl w ramach założonego konta

4. Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu część serwisu, za pomocą której użytkownik
    może dokonywać określonych działań

5. Ogłoszenie - sporządzona przez użytkownika ustrukturyzowana informacja dotycząca usługi przechowywania
    zamieszczana w serwisie Przechowaj.pl, na warunkach przewidzianych w regulaminie.

6. Cennik - zestawienie opłat za usługi świadczone w ramach serwisu Przechowaj.pl, a które są ustalone przez właściciela serwisu

7. Regulamin - niniejszy regulamin;

C. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:

    a. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,

    b. dostęp do sieci Internet,

    c. adres poczty email.

2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia,
    z którego korzysta Użytkownik.

3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość
    zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

4. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies
    może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.

5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej
    pod adresem www.przechowaj.pl I stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

D. Rejestracja w Serwisie

          1. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia oraz innych funkcjonalności Serwisu Przechowaj.pl wymaga utworzenia Konta.

          2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy z właścicielem Serwisu w przedmiocie świadczenia usług
              na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

          3. Dostęp do konta Użytkownik uzyskuje po poprawnie przeprowadzonej procedurze rejestracji, a następnie po zalogowaniu do serwisu.

          4. Zakładając Konto, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości i powiadomień
              dotyczących zamieszczonego przez użytkownika ogłoszenia oraz wiadomości systemowych przesyłanych przez właściciela Serwisu.

          5. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych i prawdziwych danych zgodnie z opisem pól.
              W przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych, konto może zostać zablokowane.

          6. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę w dowolnym momencie z właścicielem Serwisu
              poprzez złożenie takiego wniosku za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Przechowaj.pl.
              Właściciel serwisu dokona usunięcia konta w terminie 14 dni od prawidłowo złożonego wniosku
              i dokonaniu pozytywnej weryfikacji użytkownika zgłaszającego wniosek.

          7. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

              a. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług serwisu,

              b. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

E. Ogłoszenia

        1. W ramach świadczenia usług opisanych w regulaminie, właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikom
              odpłatne zamieszczanie i publiczne udostępnianie ogłoszeń przechowywania w Serwisie.

          2. Opłaty za publikację ogłoszeń zawarte są w cenniku dostępnym w Serwisie.

          3. Użytkownik zgadzając się na publikację ogłoszenia w serwisie Przechowaj.pl zezwala
              i upoważnia właściciela serwisu na publiczną publikację ogłoszenia.

          4. Użytkownik umieszczając ogłoszenie w serwisie potwierdza, że ma pełne prawa do przedstawionego miejsca przechowywania,
              treść i zdjęcia są zgodne z rzeczywistością, a ogłoszenie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.  

         5. W celu zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie użytkownik powinien:

             a. wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu,

             b. dokonać aktywacji ogłoszenia.

         6. Aktywacja ogłoszenia zamieszczonego przez użytkownika w Serwisie rozpoczyna się z chwilą przyjęcia płatności za ogłoszenie 
             przez właściciela Serwisu. Dzień dokonania płatności jest równoznaczny z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi publikacji
             ogłoszenia w Serwisie.

         7. Ogłoszenia w Serwisie wyświetlane są w następującej kolejności: ogłoszenia rekomendowane, ogłoszenia Premium, ogłoszenia Standard.

         8. Ogłoszenia w serwisie w poszczególnych kategoriach i podkategoriach, prezentowane są według najniższej ceny,
             a następnie w kolejności dodania ich do Serwisu. Oznacza to, że ogłoszenia dodane dziś będą wyświetlać się w na liście wyników wyszukiwania
             w ramach tej samej ceny powyżej ogłoszeń dodanych wczoraj. Jest to domyślne ustawienie sortowania ogłoszeń.

         9. Okres publikacji ogłoszenia jest zgodny z okresem wybranym przez użytkownika w trakcie  dodawania ogłoszenia.

       10. Użytkownik ma możliwość modyfikacji parametrów Ogłoszenia podczas jego emisji. Wprowadzenie zmian w związku z dokonaną
             modyfikacją parametrów nie może dotyczyć elementów istotnych umowy (ceny, rodzaju przedmiotu/usługi)
             oraz wprowadzać Użytkownika w błąd.

       11. W przypadku błędnego dodania ogłoszenia lub jego usunięcia przed upływem terminu ważności Użytkownikowi
             nie przysługuje zwrot opłaty poniesionej za publikację ogłoszenia.

       12. Po upływie okresu publikacji ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie. Użytkownik może przedłużyć czas emisji ogłoszenia.
             Przedłużenie czasu emisji ogłoszenia wymaga ponownej aktywacji ogłoszenia.

       13. Jeżeli Użytkownik w ciągu 180 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego ogłoszenia, właściciel serwisu ma prawo usunąć je z bazy Serwisu.

       14. Niedopuszczalne jest:

             a. publikowanie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
                 czy też propagujących przemoc, materiałów pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,

             b. przedstawiających miejsce przechowywania inne niż oferowane w treści ogłoszenia,

             c. sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt,

             d. zamieszczanie w miejscu przeznaczonym na zdjęcie magazynu, jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem
                 miejsca przechowywania. Dopuszcza się umieszczanie znaków wodnych na zdjęciach, jednak wielkość i forma znaku wodnego
                 nie powinna zaburzać czytelności zdjęcia,

            e. przypisywanie ogłoszeń do kategorii nie będącej właściwą dla danej treści,

            f.  umieszczanie w treści ogłoszenia reklam innych serwisów,

            g. wykorzystywane danych kontaktowych w innym celu niż zawarcie transakcji przechowania.
                Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione,

            h. umieszczanie informacji, zdjęć, wiadomości sprzecznych z charakterem serwisu Przechowaj.pl. 

        W przypadku złamania, któregokolwiek z powyższych podpunktów, konto Użytkownika może zostać zablokowane.

F. Transakcje

        1. Zawarcie transakcji rozpoczyna się poprzez:

            a.  złożenie oferty przechowywania w przypadku ogłoszenia Oddam do przechowania,

            b. wybór jednej opcji z cennika przechowywania w przypadku ogłoszenia Przyjmę do przechowania,

       2. W odpowiedzi druga strona transakcji może ofertę:

            a.  zaakceptować,

            b.  zmodyfikować,

            c. odrzucić.

       3. W przypadku akceptacji oferty zgłoszonej do ogłoszenia Oddam do przechowania,
           Przechowujący musi dokonać drugiej, finalnej akceptacji, jako potwierdzenie przyjęcia przedmiotu do przechowania.

       4. Transakcja zawarta poprzez serwis ma jedynie charakter informacyjny i służy jedynie ewidencji
           przedmiotów oddanych do przechowania oraz przechowywanych, a także jest wyłączoną podstawą do wystawienia komentarza.

       5. Jedynym obowiązującym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przechowania jest:

           a. podpisana przez obie strony umowa przechowania albo

           b. dokument wydany przez przechowawcę, potwierdzający przyjęcie rzeczy do przechowania.

G. Prawa Własności Intelektualnej

       1. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów
           bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

       2. Użytkownik, który wprowadza dane do Bazy Firm, wyraża zgodę na umieszczenie logo na łamach serwisu
           oraz oświadcza że, posiada do logo pełne prawa.

       3. Użytkownik korzystający z funkcjonalności serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych
           oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Serwisu.

       4. Użytkownik nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Administratora serwisu do kopiowania bądź rozpowszechnia
           jakichkolwiek treści widocznych w serwisie.

H. Prawa i Obowiązki Użytkownika

       1. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu w sposób zgodny z przeznaczeniem serwisu.

       2. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Serwisie osobom trzecim.

       3. Zakazane jest umieszczanie komentarzy:

           a. niosących treści bezprawne,

           b. obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite,

           c. fałszywych lub mylących,

           d. naruszających  prawa osób trzecich,

           e. rozpowszechniających spam,

           f.  zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla www....,

           g. wirusów czy innych technologii działających na szkodę Usługodawcy i Użytkowników.

       4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań
           określonych w treści Ogłoszenia, chyba że nastąpiło to wskutek Siły wyższej lub z przyczyn  nie leżących w gestii Użytkownika.

       5. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę może zgłosić naruszenie praw poprzez
           formularz kontaktowy na stronie serwisu. W treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

       6. W ramach Serwisu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia
           Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

I. Prawa i Obowiązku Administratora

       1. Administrator serwisu troszczy się o należyte działanie serwisu Przechowaj.pl o każdej porze.

       2. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi pomogły  Użytkownikom dodawać ogłoszenia.

       3. Administrator serwisu ma możliwość zablokowania konta Użytkownika, w przypadkach:

          a. uciążliwego/notorycznego łamania zasad regulaminu,

          b. podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika lub Administrator serwisu,

          c. po powzięciu przez Administrator serwisu wiarygodnej informacji o podaniu przez Użytkownika
              informacji niezgodnej z prawdą lub złamaniu praw własności intelektualnych.

       4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

           a. sposób i skutki wykorzystania pobranych na łamach Serwisu informacji przez Użytkownika,

           b. prawdziwość i rzetelność danych podawanych przez Użytkowników,

           c. zobowiązania Użytkownika wynikające z treści umieszczonych przez niego w Ogłoszeniach,

           d. za jakość , bezpieczeństwo, legalność Produktów/Usług,

           e. zobowiązania z tytułu rękojmi, gwarancji,

           f.  zobowiązań majątkowych wynikających z realizacji usługi przechowania pochodzącej z ogłoszenia,

           g. zdolność Użytkownika do wywiązania się z przedstawionej oferty,

           h. jakość i legalność miejsc przechowywania rzeczy oraz rzeczy w nich przechowywanych,

            i. brak zainteresowania ogłoszeniem,

            j. realizację obowiązków wynikających z warunków ubezpieczenia przechowywanych rzeczy,

           k. celowe wprowadzanie w błąd w przekazywanych treściach przez Użytkowników na łamach serwisu.

       5. Administrator ma możliwość usunięcia każdej treści wprowadzonej przez Użytkownika w  Serwisu
           po uprzednim  wezwaniu  go do samodzielnej modyfikacji, jeżeli  narusza ona Regulamin lub obowiązujące przepisy prawne.
           Przyczyną usunięcia treści może być także zgłoszenie naruszeń Regulaminu przez inne podmioty korzystające z Serwisu.
           Jeżeli Administrator serwisu podejmie decyzję o usunięciu treści prześle Użytkownikowi wiadomość na adres e-mail
           ze wskazaniem przyczyny usunięcia oraz ewentualną możliwością modyfikacji jego treści.

       6. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Serwis nie posiada  świadomości faktów i okoliczności tego działania.

       7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki  znajdują się na łamach Serwisu.
           Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się
           z regulaminem obowiązującym na danych stronach www wraz ze szczegółami świadczonych usług.

       8. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Serwisu,
           Administrator serwisu jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

       9. W przypadku, gdy Administrator serwisu wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników,
           a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

J. Prawo odstąpienia od umowy

      Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających z serwisu jako konsumenci czyli osoby fizyczne.

       1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia zamówienia usługi,
           stosowne oświadczenie na adres WebSiteDev Marcin Folkert, z siedzibą w Tychach przy ul. Rybnej 57A, kod pocztowy 43-100.

       2. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowa jest  uważana za niezawartą.
           To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.

       3. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy,  Administrator dokona zwrotu ceny usługi  w ciągu 14 dni od daty
           otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
           Administrator wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

       4. Prawo otrzymania zwrotu nie przysługuje Konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody
           na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i przy wyrażeniu takiej zgody
           został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielenia takiej zgody.

K. Procedura reklamacyjna

       1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu,  
           wysyłając maila pod adres dostępny na stronie Serwisu lub podając poniższe informacje w innej formie:

            a. swoje dane umożliwiające kontakt,

            b. rodzaj usługi, której dotyczy,

            c. rodzaj błędnego funkcjonowania,

            d. czas,  który stanowi podstawę reklamacji,

            e. zarzuty Użytkownika,

            f.  okoliczności uzasadniające reklamację,

            g. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

       2. Powyższe informacje Użytkownik może podać wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy,
           który znajduje się na stronie Kontakt w serwisie.

       3. Administrator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia  reklamacji.
           Wskaże, czy uznaje reklamację oraz sposób, w jaki zamierza ją zrealizować lub poinformuje o braku podstaw
           do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

       4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres  e-mail.

       5. W przypadku uznania reklamacji, Administrator niezwłocznie podejmuje działania w celu  realizacji jej treści.

L. Przepisy końcowe

       1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.przechowaj.pl.

       2. Serwis dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa)  po uprzednim poinformowaniu Użytkowników
           poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłanie jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników.
           Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem,
           jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

       3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników,  
           korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.

       4. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub  umów o świadczenie usług,
           mogą być rozstrzygane w drodze mediacji ( więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/)
           lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.

       5. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie usług z Przedsiębiorcą  będą rozstrzygane polubownie
            przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

       6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 roku.

do góry